logo OZZPiP

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZARZĄD REGIONU LUBELSKIEGO

ilustracja do artykułu

Lubelska Ochrona Zdrowia w zagrożeniu?

Powszechnie nam znany problem deficytu pracowników medycznych zwłaszcza pielęgniarek, położnych i lekarzy stwarza ryzyko zmniejszenia dostępności do świadczeń leczniczych. Sprawnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej w istotny sposób wpływa na codzienne życie obywateli województwa lubelskiego i tu mamy coraz większe niezadowolenie ze strony pacjentów jak i pracowników.

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. polityki społecznej i ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, a 28 lutego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie zabezpieczenia kadr medycznych w podmiotach leczniczych Województwa Lubelskiego. Poruszane zagadnienia to min.: problemy płacy w grupach pracowników podmiotów leczniczych i realizacja porozumień płacowych, problem zastępowalności kadr oraz wielozatrudnienia. W spotkaniach uczestniczyli Bernarda Machniak - Przewodnicząca Zarządu Regionu OZZPiP członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z ramienia Forum Związków Zawodowych, Marzena Siek - członek stałego zespołu roboczego Rady Dialogu Społecznego z ramienia Forum ZZ, Hanna Kowalska, Iwona Domańska eksperci Forum ZZ (przewodniczące zakładowych organizacji OZZPiP), oraz Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Andrzej Tytuła.
Przeprowadzona analiza zebranych danych w zakresie liczby aktualnie pracujących lekarzy, pielęgniarek i położnych w zestawieniu z liczbą wykazywanych tychże pracowników przez wszystkich świadczeniodawców była przedmiotem obrad i gorących dyskusji zarówno w ramach zespołu roboczego jak i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych i samorządów zawodowych: lekarskiego, pielęgniarek i położnych, strony rządowej oraz przedstawicieli podmiotów tworzących szpitale, dyrektorów szpitali. Zabezpieczenie finansowe dla podmiotów medycznych, które przedstawił pan Dyrektor Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wywołała zaniepokojenie, ponieważ jego wysokość jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 52 mln zł przy zadłużeniu prawie miliardowym wszystkich szpitali Województwa Lubelskiego. Zważywszy na fakt rosnących kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych, konieczność dokonania podwyżek wynagrodzenia pracownikom jako obowiązków ustawowych stwarza zagrożenie bytu jednostkom ochrony zdrowia. Poziom zatrudnienia, migracje, prognoza odejść na emeryturę, prognoza wejścia do systemu absolwentów w określonych przedziałach czasowych zarówno w zawodzie lekarza, jak i pielęgniarek i położnych, zjawiska które monitorowane są przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Lubelskiego oraz Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Radę Lekarzy wskazują na niepokojące zjawisko braku zastępowalności pokoleniowej. Z uwagi na fakt podejmowania pracy jednocześnie na kilku etatach przez pracowników medycznych od kilku lat niedobór kadry jest maskowany, ponieważ ten sam pracownik jest wykazywany w wielu podmiotach leczniczych. Sytuację braku zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców na odpowiednim poziomie potęguje wzrost potrzeb zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, przy występujących problemach systemu kształcenia (długi proces uzyskiwania deficytowych specjalizacji zawodach medycznych), kontynuacja emigracji zarobkowej.
Tylko atrakcyjne warunki pracy i wysoki poziom płacy zachęci młode pokolenie do podejmowania kształcenia w tych kierunkach zwłaszcza na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz do pozostania tu w Polsce, w szpitalach na Lubelszczyźnie.
Pracodawcy muszą wyjść naprzeciw tym wymaganiom w przeciwnym razie doprowadzimy do ograniczenia działalności podmiotu leczniczego ze względu na brak pielęgniarek czy położnych.
Najwyższa pora aby uświadomili sobie decydenci, że płaca pielęgniarki ma odzwierciedlać wiedzę, odpowiedzialność, kompetencje umożliwiające wykonanie świadczeń medycznych. System ochrony zdrowia wobec innych zawodów medycznych również powinien stosować taryfikator płacowy aby nie doszło do sytuacji braku zainteresowania zawodami. Wieloletnie marginalizowanie zawodu pielęgniarki i położnej, brak wyceny naszej pracy, postrzegania nas przez pryzmat licznej grupy zawodowej która podleć ma redukcji etatów w szpitalach poddawanych restrukturyzacji doprowadził do zapaści i niestety nie wyciągnięto właściwych wniosków. W dalszym ciągu postępowanie Dyrektorów podmiotów leczniczych wschodniej Polski zmusza nas do podejmowania przez pielęgniarki i położne działań skierowanych do Ministerstwa Zdrowia aby Polityka Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa była respektowana i realizowana spójnie nie wyłączając województwa lubelskiego. Zbędne jest konfliktowanie nas z innymi pracownikami systemu przez przedstawicieli różnych organizacji związkowych. Z uwagi na rolę jaką pełni pielęgniarka i położna w systemie ochrony zdrowia oraz wartości jej pracy kształtowanie wynagrodzenia dla naszej grupy zawodowej ma prawo być inne i wyższe. Nie pozwolimy na deprecjonowanie zawodu.
Podkreślałyśmy konieczność podwyższania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz wskazywaliśmy na uporczywe stosowanie przez dyrektorów praktyk sprzecznych z intencją rozporządzeń Ministra Zdrowia w zakresie realizacji porozumień płacowych z pielęgniarkami i położnymi jak i braku gwarancji bezpiecznej pracy wynikającej z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.10.2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego co z resztą pozostaje fikcją.
Obserwuje się pozorną likwidację łóżek, a faktycznie one pozostają w oddziałach, o czym świadczy wyższa liczba hospitalizowanych pacjentów niż liczba zgłoszonych łóżek do Rejestru Wojewody. Zgłosiliśmy brak jakiegokolwiek mechanizmu kontroli przestrzegania norm zatrudnienia w Województwie Lubelskim w odniesieniu do realnej liczby pacjentów. Mamy zapewnienia ze strony Urzędu Wojewody o rozpoczęciu kontroli w podmiotach leczniczych w drugiej połowie marca , jednak kontrole muszą być dobrze przygotowane i w tym celu będą wytyczne opracowane wspólnie z Ministrem Zdrowia, konsultantami i przedstawicielami wojewody.
Niezbędne jest wdrażanie Polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w obszarze regionalnym tworząc właściwe rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, system zachęt dla adeptów pielęgniarstwa i położnictwa w postaci atrakcyjnego miejsca pracy, stabilizacji wynagrodzeń, profesjonalizację zawodu. Przedstawiciele organizacji związkowych przedstawiali również sposób realizacji Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu u pracowników innych zawodów w komórkach współpracujących z medycznymi gdzie zamiast wzrostu płacy minimalnej otrzymują dodatki wyrównawcze. Dyrektorzy tłumaczyli ten fakt brakiem źródeł finansowania ustawowych obowiązków nałożonych przez akty prawne. W ocenie strony społecznej, pracodawców sytuacja wydaje się być bardzo niepokojąca. Niezbędne są większe środki i działania zmieniające organizację świadczeń. Jednym słowem Jest dużo do nadrobienia…
Obecnie dla naszej grupy zawodowej priorytetem jest zadbanie o nasze Porozumienie płacowe i respektowanie norm minimalnych zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

2020-03-02 [BM]

duża czcionka żółte litery na czarnym tle czarne litery na żółtym tle białe litery na czarnym tle kolory domyślne


Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się w jakim celu są używane z naszej polityki prywatności