logo OZZPiP

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZARZĄD REGIONU LUBELSKIEGO

ilustracja do artykułu

Konkurs

Regulamin konkursu:

„Moja pielęgniarska/położnicza rzeczywistość”

 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Moja pielęgniarska/położnicza rzeczywistość” i jest zwany dalej: „Konkursem
 2. Organizator konkursu: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Region Lubelski (NIP: 7132321041, REGON: 430920590), mający siedzibę w Lublinie przy ul. Bolesława Prusa 8, budynek B, pokój 6.
 3. Uczestnicy konkursu:  każda osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym regulaminem i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Szczególnie zapraszamy do udziału w konkursie pielęgniarki, pielęgniarzy, położne i położnych. Uczestnik konkursu nie musi być członkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Uczestnikiem konkursu nie może być członek Prezydium Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
 4. Czas trwania konkursu: od 24 grudnia 2021 r. (rozpoczęcie) do 15 stycznia 2022 r.
 5. Cele konkursu:

a) zainteresowanie i propagowanie piękna zawodu pielęgniarki i położnej,

b) zmiana wizerunku zawodu pielęgniarki i położnej w oczach społeczeństwa,

c) pokazanie jak wygląda codzienna praca pielęgniarki i położnej

6.Przedmiot konkursu: rysunek, esej, film, wiersz, opowiadanie i inne formy, wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu w dowolnej technice, realizujące cel konkursu opisany w punkcie 4. Praca może mieć formę pracy grupowej z zastrzeżeniem, że liczba osób takiej pracy nie przekroczy 3 osób. Uczestnik może przesłać nie więcej niż 1 pracę.

7.Kryteria oceny prac konkursowych:

 • spełnienie celów konkursu (punkt 4),
 • pomysłowość i kreatywność,
 • estetyka pracy,
 • technika pracy

8.Jury konkursowe: członkowie Prezydium Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

9.Sposób przekazania prac konkursowych: w jeden z poniższych sposobów:

a) wysłanie na adres e-mail: ozzpip.rl@interia.pl

b) na portalu społecznościowym Facebook: w formie wiadomości wysłanej do strony:

https://www.facebook.com/OZZPiP-Region-Lubelski-100322211542686

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 15 stycznia 2022 r. godz. 23:59
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu

b) spełnienie kryteriów opisanych w pkt. 3

c) przekazanie pracy konkursowej (przedmiot konkursu – pkt. 6) w wybrany przez uczestnika sposób (zgodnie z pkt. 9) w terminie wskazanym w pkt. 10

d) podanie prawdziwych danych osobowych podczas przesyłania pracy konkursowych, tj. imienia, nazwiska, adres poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu komórkowego

12.W konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które zawierają dane, o których mowa w pkt. 11

13. Z konkursu wykluczone zostaną prace, które:

 1. są sprzeczne z prawem polskim. w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc i zachowania zabronione przez prawo, propagujące nielegalne używki, godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej,
 2. zawierające wulgaryzmy,
 3. obrażające inne grupy zawodowe medyczne,
 4. odnoszące się do konkretnych (z imienia/nazwiska/kontekstu) osób i mogące naruszać ich dobra osobiste

14. Uczestnik, przystępując do konkursu:

 1. potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa, określone w pkt. 11,
 2. potwierdza, że przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy zgłoszonej do Konkursu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich (praca własna, samodzielna),
 3. zgadza się na publikację przez Organizatora konkursu przesłanej pracy (w dowolnej formie i sposobie publikacji) za pośrednictwem wszystkich kanałów dystrybucyjnych  i nośników informacji z podaniem imienia i nazwiska autora pracy,
 4. przekazuje prawa autorskie Organizatorowi konkursu,
 5. potwierdza, że zapoznał się z regulaminem,
 6. może udostępniać informacje o konkursie na własną odpowiedzialność w dowolnych środkach masowego przekazu, w tym na portalach społecznościowych – jednak nie jest to wymogiem konkursowym,
 7. wyraża zgodę, by podane przez Niego dane osobowe były przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz na potrzeby wydania nagród

15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi:

 1. w terminie do dnia: 20 stycznia 2022 r.
 2. w formie informacji na stronie internetowej www.ozzpiplublin.pl
 3. w formie informacji na portalu społecznościowym Facebook na stronie:

https://www.facebook.com/OZZPiP-Region-Lubelski-100322211542686

16. Nagrodami w konkursie są:

 1. 3 nagrody główne: voucher na 7 dniowy pobyt nad Morzem Bałtyckim o wartości 430 zł.
 2. 7 nagród dodatkowych: filiżanki, koszulki, kalendarz z logo OZZPiP Region Lubelski o wartości 100 zł
 3. Uczestnicy otrzymują listy gratulacyjne

17. Voucher na 7-dniowy pobyt nad Morzem Bałtyckim:

 1. organizatorem pobytu jest firma Holiday,
 2. możliwe terminy wyjazdu: do ustalenia z organizatorem pobytu po zarejestrowaniu voucheru.

Voucher pokrywa następujące elementy pobytu: pobyt w apartamencie dla 4 osób.

Voucher nie obejmuje: jednorazowej opłaty za sprzątanie w wysokości 150 zł, kaucji zwrotnej w wysokości 750 zł, opłaty za wykorzystane media,  wyżywienia.

 

 1. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej: za pomocą wiadomości e-mail w przeciągu 3 (trzech) dni od ogłoszenia wyników konkursu na podany przez nich adres e-mail.
 2. Forma i termin przekazania nagród: wysyłka na adres korespondencyjny Uczestnika konkursu do 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników konkursu (zgodnie z pkt. 13)
 3. Kwoty nagród, o których mowa w pkt 16, stanowią kwoty nagród, jakie zostaną przekazane Zwycięzcom po uprzednim poborze przez Organizatora konkursu, jako płatnika podatku dochodowego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426,1426, 1291, 1428 i 1492).
 4. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcom Konkursu, jest podanie Organizatorowi na jego prośbę danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz danych niezbędnych do wykonania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego, z tytułu otrzymanych przez Uczestników Konkursu nagród, w tym w szczególności danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, datę urodzenia, PESEL. Ponadto, należy wskazać urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania. Dane należy przekazać najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi kompletnych danych, o których mowa powyżej, w zakreślonym terminie nagroda z przyczyn niezależnych od Organizatora może nie zostać zwycięzcy przekazana.
 5. Regulamin konkursu zamieszczony jest:

a) na stronie internetowej:

www.ozzpiplublin.pl

b) na portalu społecznościowym Facebook na stronie:

https://www.facebook.com/OZZPiP-Region-Lubelski-100322211542686

 1. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 14 z dnia 23-12-2021r Prezydium Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za realizację vouchera przez Zwycięzców konkursu przez organizatora wyjazdu. Zasady realizacji vouchera określa regulamin, przekazany wraz z voucherem każdemu ze Zwycięzców konkursu.
 4. Odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu ponosi jego Organizator, za wyłonienie zwycięzców odpowiada jury konkursowe (zgodnie z pkt. 8). Wyklucza to odpowiedzialność podmiotów trzecich, w tym serwisu Facebook.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób finansowany, sponsorowany czy popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia przedstawione lub złożone przez Uczestnika lub ich nieposiadanie. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu na każdym etapie jego trwania tj. od momentu zgłoszenia do Konkursu do oficjalnego przekazania nagród przez Organizatora nagród. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o swojej rezygnacji. Wycofanie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 8. Stwierdzenie przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu skutkuje wykluczeniem go z Konkursu.
 9. Dane osobowe Uczestników, przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”. Administratorem jest Organizator konkursu, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres: ozzpip.rl@interia.pl
 10. W związku z rekrutacją do Konkursu i jego realizacją na zasadach określonych w Regulaminie, Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu. na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, tj. wyrażonej zgody. Będziemy przetwarzać:

a) dane osobowe Uczestnika Konkursu zawarte w przesłanym zgłoszeniu, takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu do kontaktu,

b) dodatkowe dane zwycięzców Konkursu konieczne do przekazania nagrody, obejmujące adres zamieszkania i datę urodzenia (podawane przez Uczestnika konkursu po zawiadomieniu o wygranej).

 

 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody, o których mowa w pkt. 16 zwolnione są z podatku.
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: ozzpip.rl@interia.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go:

a) na stronie internetowej www.ozzpiplublin.pl oraz

b) na portalu społecznościowym Facebook na stronie:

https://www.facebook.com/OZZPiP-Region-Lubelski-100322211542686

 

 

Bernarda Machniak

Przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

2021-12-23 [ŁM]

duża czcionka żółte litery na czarnym tle czarne litery na żółtym tle białe litery na czarnym tle kolory domyślne


Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się w jakim celu są używane z naszej polityki prywatności